VERKOOPSVOORWAARDEN

Creative Brainwave BV
Langemuntstraat 16 - 9240 Zele
BTW BE 0876 548 022

1. TOEPASSINGSGEBIED

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten, overeenkomsten, goederen, diensten, leveringen, en facturen van Creative Brainwave. Elke afwijking van de algemene of bijzondere voorwaarde moet vooraf het voorwerp uitmaken van een schriftelijk en door Creative Brainwave ondertekend akkoord. In de onderstaande tekst wordt ‘opdrachtgever’ genoemd, degene die de bestelling heeft geplaatst, en verder genoemd Creative Brainwave, uw leverancier.

Door het plaatsen van een bestelling verklaart de opdrachtgever zich akkoord met deze voorwaarden, dewelke primeren op de voorwaarden van de opdrachtgever of derde ook indien Creative Brainwave deze niet uitdrukkelijk geprotesteerd heeft. Alle andere voorwaarden dan deze Algemene Voorwaarden moeten door Creative Brainwave schriftelijk bevestigd worden.

2. VOORSTEL EN OVEREENKOMST

De door Creative Brainwave gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, daarna hebben ze een louter informatieve waarde. Alle prijzen zijn steeds exclusief BTW. Creative Brainwave is slechts gebonden aan de offerte na expleciete en schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever of een bevoegde vertegenwoordiger ervan. Dan pas komt er een overeenkomst tot stand. Indien de aanvaarding, zelfs op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Creative Brainwave daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij uitdrukkelijk vermeld in de overeenkomst.

Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten, en samengestelde prijsopgaves verplichten geenszins Creative Brainwave tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Creative Brainwave behoudt zich het recht voor om in geval van gedeeltelijke bestelling een aangepaste prijs voor te stellen. Offertes zijn eigendom van Creative Brainwave en mogen niet doorgegeven worden aan derden.

Indien de opdrachtgever tegelijkertijd een offerte aanvraagt voor eenzelfde opdracht aan andere opdrachtnemers, dient deze Creative Brainwave hier vooraf van op de hoogte te stellen.

3. AANVANG, DUUR EN BEËINDIGING

Creative Brainwave kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien de klant aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Creative Brainwave niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt. Creative Brainwave heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de klant in staat van faillissement is verklaard, uitstel van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft dan geen recht op enige schadevergoeding. Elke annulering van een bestelling dient schriftelijk te gebeuren. Ze is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door Creative Brainwave. Elke annulering van een tot stand gekomen overeenkomst geeft aanleiding tot vergoeding van alle reeds gemaakte kosten vermeerderd met een forfaitaire vergoeding van 30% van de aannemingssom. Creative Brainwave behoudt zich het recht voor om een hogere vergoeding te vorderen indien hiertoe aanleiding bestaat.

4. AANLEVERING GEGEVENS

Bij de bestelling verbindt de opdrachtgever zich ertoe alle noodzakelijke informatie voor de uitvoering van de werken of levering van de goederen te bezorgen aan Creative Brainwave. Bij gebrekkige of gedeeltelijke aanlevering van informatie of materiaal voert Creative Brainwave de werken uit naar eigen goeddunken en vermogen in de geest van de overeenkomst, waarna de opdrachtgever wordt gefactureerd.

Indien de gegevens niet tijdig worden verstrekt aan Creative Brainwave, is het mogelijk dat de uitvoering van de opdracht wordt uitgesteld of opgeschort.

Gegevens die door de opdrachtgever zijn aangeleverd, worden geacht in regel te zijn met de geldende wetten op het auteursrecht en de overige intellectuele eigendomsrechten.

5. LEVERING EN LEVERINGSTERMIJN

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend, tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd. Leveringstermijnen gaan slechts in op het ogenblik van totstandkoming van de overeenkomst en worden automatisch verlengd indien verlofperiodes binnen deze termijn vallen, bij overmacht of nieuwe moeilijkheden bij uitvoering van de opdracht of indien de opdrachtgever wijzigingen aan de overeenkomst of de uit te voeren werken vraagt. Vertraging in uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal, wordt binnen de 25 werkdagen van start gegaan met het uitwerken van de overeengekomen producten en/ of diensten. Een verwachte uitvoeringstermijn wordt bij wijze van inlichting door Creative Brainwave aan de klant meegedeeld en is niet bindend, doch louter richtinggevend. Vertraging in de uitvoering geeft onder geen enkele omstandigheid aanleiding ot schadevergoeding aan de klant.

6. MEERWERK

Is met de opdrachtgever een vaste prijs overeengekomen dan zal deze vaste prijs slechts betrekking hebben op de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden en diensten van Creative Brainwave. Eventuele werkzaamheden en diensten die in aanvulling of wijziging daarop in opdracht van opdrachtgever door Creative Brainwave worden geleverd, hierna te noemen ‘meerwerk’, zullen indien en voor zover hiermee meer dan 5% van de overeengekomen vaste prijs is gemoeid, op basis van nacalculatie tegen de gebruikelijke regietarieven aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

De navolgende omstandigheden kunnen aanleiding geven tot meerwerk:

Uitbreiding of wijziging van analyse, pakket van eisen en wensen of ontwerp, nadat deze door opdrachtgever is goedgekeurd;
Eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van opdrachtgever die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet, of niet in volle omvang, of onvoldoende duidelijk aan Creative Brainwave kenbaar zijn gemaakt;
Gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van derden, die door Creative Brainwave in redelijkheid niet waren te voorzien dan wel waarop Creative Brainwave weinig of geen invloed kan uitoefenen;
Tekortschietende medewerking van de opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst. Afhankelijk van de impact van de gevraagde wijzigingen kan dit leiden tot een herziening van de overeenkomst.

7. EIGENDOMSRECHT

Alle ontwerpen, concepten, ideeën, documenten, teksten, beelden, illustraties, bestanden en andere materialen, van welke aard dan ook, door Creative Brainwave bedacht, ontwikkeld of aangeleverd, blijven ten allen tijde eigendom van Creative Brainwave.

Logo en ontwerp: Creative Brainwave stelt de opdrachtgever bij de ontwikkeling van het logo mogelijks diverse ontwerpen voor. De opdrachtgever kiest een ontwerp uit deze voorstellen en heeft in ieder geval geen recht om de andere logovoorstellen te gebruiken.
De intellectuele eigendom van alle logovoorstellen en van het definitief ontworpen logo dat de opdrachtgever zal gebruiken, blijft steeds bij Creative Brainwave. De opdrachtgever of een derde partij hebben dus niet het recht dit definitieve logo zelf te veranderen: noch qua kleuraanpassingen, nog qua vormgeving. Indien de opdrachtgever ooit veranderingen zou willen aanbrengen, dient Creative Brainwave op de hoogte gebracht te worden zodat Creative Brainwave vervolgens kan bekijken wat mogelijk is en vervolgens de opdrachtgever op de hoogte stelt van de mogelijkheden. Eventuele aanpassingen op het logo, gebeuren steeds door Creative Brainwave. Het gekozen ontwerp dat Creative Brainwave als definitief logo uittekent en in diverse formaten aanmaakt en levert aan de opdrachtgever, behoort pas tot de opdrachtgever van zodra de volledige betaling van de verkoopprijs vermeerderd met de kosten en intresten doorgevoerd werd. Het logo, dat Creative Brainwave aanlevert, kan onbeperkt gebruikt worden door de opdrachtgever. De opdrachtgever houdt rekening met het juiste gebruik van het logo dat Creative Brainwave duidelijk stelt in een digitaal document dat mee aangeleverd wordt met de bestanden van het logo.

Opmaak van documenten: De opdracht van Creative Brainwave bestaat erin om naast het ontwerpen van logo’s ook documenten te ontwerpen zoals posters, folders, leaflets, websites ed. Deze lijst is niet exhaustief. De finale documenten voor reproductie die aan de opdrachtgever worden verstrekt, zijn steeds pdf’s. Originle InDesign-, Illustrator- of Photoshopdocumenten worden nooit aan de opdrachtgever overhandigd, tenzij anders overeengekomen met de opdrachtgever en opgenomen in de overeenkomst.

8. LETTERFONTS

Het is niet toegelaten dat Creative Brainwave haar letterfonts doorgeeft aan de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever ook de letterfonts wil gebruiken - die Creative Brainwave voor een bepaalde opdracht op voorhand heeft voorgegesteld aan de opdrachtgever met de overeenstemmende aankoopkosten - dan moet de opdrachtgever deze letterfonts zelf aankopen. De prijs hiervoor hangt af per type letterfont, tenzij het gratis Google fonts zijn. Indien Creative Brainwave genoodzaakt is om letterfonts aan te kopen die volgens
de opdrachtgever nodig zijn voor de betrokken opdracht, en omdat Creative Brainwave die niet in haar bezit heeft, dan rekent Creative Brainwave deze kost door aan de opdrachtgever.

9. COPYWRITING

Indien de opdracht voor Creative Brainwave erin bestaat om teksten te schrijven of te herschrijven, dan levert de opdrachtgever alle nodige info aan zodat Creative Brainwave de teksten op een juiste manier kan schrijven. De opdrachtgever heeft recht op
1 correctieronde. Aanpassingen met betrekking op het wijzigen van de inhoud tijdens de schrijfopdracht of nadat de schrijfopdracht voltooid is in functie van de correctieronde, zijn auteurscorrecties en worden verrekend op basis van tarief per uur.

10. HOSTING & DOMEINNAMEN

Bij ondertekening van de hostingovereenkomst aanvaardt de klant uitdrukkelijk de voorwaarden gesteld door de officiële domeinnaam registratie-instanties. Domeinnaam- en hostingovereenkomsten worden vanzelf geprolongeerd door Creative Brainwave na de vervalda- tum. Vernieuwingsfacturen worden normaliter geredigeerd tijdens de maand voor de vervaldatum. Overeenkomsten kunnen schriftelijk worden opgezegd 1 maand voor de vervaldatum. Indien de overeenkomst vroeger stop gezet wordt, blijft het volledige bedrag verschuldigd.

Bij niet-betaling van de verschuldigde domeinvergoedingen op de factuurvervaldag wordt het domein geschrapt en blijven de tegoeden onverminderd inbaar. Het heractiveren - indien nog mogelijk - gebeurt pas na betaling van openstaande tegoeden en bijkomende kosten van heraanvraag.

De opdrachtgever staat zelf in voor de transfer van een website indien hij de hostingovereenkomst wenst te beëindigen. Indien Creative Brainwave gevraagd wordt om hierbij hulp te bieden, dan zullen de prestaties in regie aangerekend worden.

FTP-gegevens van een hostingpakket worden nooit aan de opdrachtgever of derden doorgegeven.

11. HOSTING/E-MAIL/BEVEILIGING

Creative Brainwave kan niet aansprakelijk gesteld worden voor tijdelijke onbeschikbaarheid of verlies van data gedurende deze tijdelijke onbeschikbaarheid, noch voor schade ten gevolge van acties door derden die deze voorziene beveiliging proberen te omzeilen. Creative Brainwave voorziet een veilige omgeving voor deze diensten, gebruik makend van een firewall en in bepaalde gevallen van SSL of een beveiligde omgeving.

12. KLACHTEN

Klachten met betrekking tot onze koopwaren, diensten en/of facturen en factuurvoorwaarden zijn enkel geldig indien ze per aangetekend schrijven gebeuren. Klachten die niet binnen de 8 dagen na levering van de goederen of het beëindigen van de dienst zijn geformuleerd, worden niet meer aanvaard. Klachten betreffende de aard, hoeveelheid, kwaliteiten of zichtbare gebreken der goederen of werkzaamheden dienen evenwel aan Creative Brainwave gericht te worden op het ogenblik van de beëindiging der werkzaamheden of overhandiging der goederen. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot het bedrag van de gefactureerde goederen.

13. GEBRUIKERSVOORWAARDEN

Het netwerk en de infrastructuur van Creative Brainwave mag in geen geval gebruikt worden voor het opslaan of verspreiden van illegale software, auteursrechtelijk beschermd materiaal (zoals bv. videobeelden, muziek, teksten, beeldmateriaal...) zonder voorafgaande toestemming van de auteur, seksueel getinte inhoud die verboden wordt door het Belgisch recht of software met als enig doel schade te berokkenen aan derden waaronder virussen, trojan horses, programmeercode met als doel gegevens te wissen of te beschadigen, hardware te beschadigen of vernietigen of meer in het algemeen de aangeboden diensten te beschadigen.

14. AANSPRAKELIJKHEID

Creative Brainwave is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade waarvan het in deze voorwaarden haar aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft bepaald. De klant vrijwaart Creative Brainwave voor elke vordering van derden, ook na de beëindiging van de overeenkomst. Creative Brainwave kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de door Creative Brainwave ontwikkelde websites, brochures, advertenties en andere documenten van welke aard dan ook. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op om het even welke communicatiedrager geven geen recht op een financiële compensatie. Creative Brainwave is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentiële schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van projectinformatie. Creative Brainwave kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tijdelijke uitval of disfunctie van het websysteem.

Creative Brainwave is niet verantwoordelijk voor de schade aan geleverde goederen die te wijten zijn aan overmacht, zoals zijnde natuurkrachten (rukwinden, storm, overstromingen, ...).
De goederen reizen steeds op voor risico van de opdrachtgever. Creative Brainwve kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertraging, oponthoud, beschadiging, verlies, en dergelijke. Het in ontvangst nemen van de goederen zonder aantekening op de leveringsbon of verzendnota, geldt als bewijs van ontvangst in degelijke staat.

Wanneer Creative Brainwave ten gevolge van overmacht niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt zij het recht de overeenkomst te beëindigen zonder dat er enige schadevergoeding verschuldigd is.

Lichte verschillen in kleur, zuiverheid, gladheid, aanblik, eenvormigheid, zelfs indien de goederen voorkomen in dezelfde levering of fabricatie of gedeelten ervan, zijn toegestaan.
Volgens bestaand gebruik wordt door de opdrachtgever een afwijking van 10 % meer of minder op het bestelde kwantum aangenomen.

15. BEWIJS

Zowel Creative Brainwave als de opdrachtgever aanvaarden elektronische communicatie (bv. e-mail) als bewijsmiddel.

16. BETALING

Iedere factuur is betaalbaar, netto en zonder korting, op de vermelde rekening en dit binnen de 14 dagen volgend op de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Elke betaling welke ons niet bereikte op de vervaldag zal dienen verhoogd te worden met een interest van 12%. Deze interest zal van rechtswege verschuldigd zijn door het feit zelf van het overschrijden van de betalingsdatum, zonder dat een voorafgaandelijke ingebrekestelling is vereist. Bij niet betaling op de vervaldatum van de factuur is van rechtswege een verhoging verschuldigd van 15% met een minimum van 50 euro. Bij het berekenen van deze termijnen wordt iedere aangevangen maand beschouwd als een volledige maand.

Bij ontvangst van een ondertekende overeenkomst is een voorschot van 30% van het totale factuurbedrag opeisbaar. Dit voorschot kan onder geen enkel beding worden teruggevorderd. Voor programmering is 50% opeisbaar en voor definitieve oplevering 20%.
Indien de bestelling de productie inhoudt van signalisatie, zoals lichtkasten, standen, banners, uithangborden, panelen, ... waarbij matarialen verwerkt worden, dan is een voorschot van 50% van het totale factuurbedrag opeisbaar, 30% na 1e plaatsingsdag en 20% bij afwerking.
Een herziening van de prijs, aan de hand van door beide partijen als aannemelijk aanvaarde indicatoren, is ten allen tijde mogelijk.
In functie van de aard van het project kan in de overeenkomst een specifieke clausule opgenomen worden.

Creative Brainwave heeft het recht om in geval van laattijdige betaling van openstande facturen (onafhankelijk van de diensten op die facturen vermeld), alle diensten van de opdrachtgever tijdelijk te blokkeren of af te sluiten. Dit geldt dus voor de domeinnamen, e-mailboxen, Google Apps accounts, hostings, websites en webshops.

17. BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT

Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden niet toepasselijk zouden zijn, blijven de overige onverminderd van toepassing. De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomsten tussen Creative Brainwave en de opdrachtgver voortvloeien kunnen noch gedeeltelijk, noch geheel worden overgedragen zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Creative Brainwave. Alleen het Belgisch recht is van toepassing. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Dendermonde bevoegd. Procedurekosten vallen ten laste van de opdrachtgever.

© 2020 Creative Brainwave BV - ‘Please the eye, activate the mind’ - verkoopsvoorwaarden - privacy policy - cookie policy